Положення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Організація здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», законодавством України та цим Статутом.
 • Організація будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.
 • Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом види рахунків в установах банків, штампи і печатки встановленого зразка.
 • Організація може мати свою символіку, яка затверджується Загальними зборами та підлягає реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Організації є провадження просвітньої, наукової, культурної діяльності спрямованої на реалізацію цікавих танцювальних та фітнес проектів, задоволення та захист законних творчих, духовних, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів в галузі розвитку танців та фітнесу, підвищення ролі цих видів культурної діяльності у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя.

2.2. Напрями (цілі) діяльності Організації:

– організація і проведення без отримання прибутку, показних виступів, змагань, фестивалів, навчально-тренувальних зборів та інші заходів серед членів Організації;

– захист прав і законних інтересів членів Організації та сприяння розвитку їх здібностей;

– провадження пропаганди та популяризації хореографії, танцю серед дітей дошкільного віку, школярів, студентів та інших верств населення України;

– масове залучення дітей дошкільного віку, школярів, студентів та інших верств населення до занять танцями та фітнесом;

– організація і проведення культурної, просвітницької, спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи, посилення ролі соціальних танців у всебічному і гармонійному розвитку особистості, в укріпленні здоров’я і формуванні здорового способу життя;

– об’єднання творчих сил спеціалістів та виконавців танців в єдиний спортивно-танцювальний рух, що сприяє посиленню спортивної та професійної майстерності;

– сприяння розвитку танцювальної творчості;

– залучення до активної участі в Організації та проведенні змагань (турнірів, чемпіонатів, фестивалів, конкурсів, тощо) з танців різного рівня та спрямування;

– залучення широких верств населення і, перш за все, молоді в масове танцювальне навчання;

– провадження вдосконалення системи підготовки висококваліфікованих танцівників, спеціалістів;

– підтримка культурно-масових заходів для юнацтва і молоді;

– організація та проведення різноманітних міських, обласних, регіональних та всеукраїнських танцювальних заходів;

– участь у розробці та реалізації програм розвитку танцювальних напрямків;

– налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій членів Організації та сприяння в реалізації їх спільних інтересів;

– сприяння залученню інвестицій у розвиток танцювальної та фітнес галузі;

– сприяння участі членів Організaції у виставках, конференціях, семінарах та інших заходах, що сприятимуть загальному розвитку танцювального руху;

– надання практичної, організаційної і методичної допомоги відокремленим підрозділам (у разі їх створення) Організації, громадським організаціям у роботі по залученню населення до занять різноманітними видами танців;

– сприяння створенню кіно-, відео-, аудіо матеріалів з питань навчання танцю;

– популяризація і розвиток танців, як засобу фізичного та естетичного розвитку особистості, як форм організації вільного часу людей;

– сприяння фізичному, моральному і естетичному вихованню людей засобами соціальних танців;

– розвиток та зміцнення зв’язків з всеукраїнськими та міжнародними клубами, федераціями, Організаціями, об’єднаннями в сфері танцю.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання завдань Організація має право:

 • проваджувати практичне здійснення програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного, культурного та духовного становища населення;
 • обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з іншими організаціями;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
 • проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації як українські, так і закордонні;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • організовувати та брати участь у проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково-практичних занять, інших подібних заходів з широкого кола питань, відповідно до статутних завдань, без мети одержання прибутку;
 • обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
 • збирати, узагальнювати і вивчати, поширювати передовий світовий досвід у сфері статутних завдань;
 • брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;
 • здійснювати методичну діяльність, організовувати та проводити соціологічні дослідження стосовно соціальних, політичних, економічних, екологічних, культурних, просвітницьких, молодіжних і інших суспільних проблем та відповідних рухів;
 • популяризувати свою назву, свою символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію Організації, пропагувати мету, принципи та завдання Організації, в тому числі через засоби масової інформації;
 • брати участь у міжнародних і національних конгресах, конференціях, симпозіумах, змаганнях та інших подібних заходах з питань, що входять до компетенції Організації;
 • вносити пропозиції, що стосуються виконання завдань Організації, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
 • одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • самостійно визначати форми та системи організації оплати праці штатних працівників Організації;
 • може залучати до роботи в Організації за трудовим договором або договором підряду громадян, які не є членами Організації;
 • організовувати учбово-тренувальні заходи для тренерів, суддів та танцівників, підвищенню їхніх професійних навичок;
 • установлювати нагороди та заохочувати членів Організації за активну роботу в Організації ;
 • сприяти створенню оздоровчих, спортивних та інших соціальних об’єктів для членів Організації;
 • бути членом міжнародних неурядових організацій в галузі танців, підтримувати безпосередні контакти із зарубіжними партнерами, укладати відповідні договори та угоди, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та засадам її зовнішньої та оборонної політики.
 • співпрацювати з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.